Privatumo Politika

Atnaujinta 2022/04/08

BENDROJI INFORMACIJA

Jums lankantis interneto svetainėje https://www.kasima.lt/ asmens duomenis tvarko UAB „KASIMA“, įmonės kodas 302752257 (toliau – Bendrovė).

Adresas: Mažeikių g. 17A, Telšiai

El. paštas: info@kasima.lt

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto svetainės puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Bendrovė jūsų pateiktus ar paties Bendrovės surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje arba jums atskiru pranešimu nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Bendrovės partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

INTERNETINĖJE SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Slapukai būna dvejopi – (1) laikinieji slapukai (arba seanso slapukai), kurie pašalinami, kai užveriama naršyklė, bei (2) nuolatiniai slapukai, kurie nėra pašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba baigiasi jų galiojimas. Slapukų pakeitimus galite atlikti Jūsų naudojamos naršyklės nustatymuose.

Žemiau lentelėje pateikiame https://www.kasima.lt/ svetainėje naudojamus slapukus

Būtinieji slapukai, be kurių internetinė svetainė negali tinkamai funkcionuoti:

Rinkodaros slapukai:

Analitiniai slapukai:

Funkciniai slapukai:

KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindama teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Bendrovė tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu ir / ar užpildant formą „Susisiekite“, tvarkomas vardas, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Bendrovės atstovu turinys;

  • paklausimą teikiant per internetinėje svetainėje https://www.kasima.lt/ nurodytą paklausimo formą „Parašykite mums”, tvarkomas susirašinėjimo su Bendrovės atstovu turinys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Bendrovės atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Bendrovės teisių įgyvendinimą.

 

UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Interneto svetainėje veikia elektroninė parduotuvė, kurioje lankytojai gali įsigyti prekes. Tikslu įvykdyti užsakymą (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu), Bendrovė tvarkys šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, papildoma informacija, kurią nurodote pildant užsakymą, informacija apie užsakomas prekes, sudarytos sutarties data, numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėtinos sumos, mokėjimo data.

Kad galėtume tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą, užsakymo metu būtina pateikti teisingus asmens duomenis. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, jei dėl neteisingų asmens duomenų pateikimo ar jų neatnaujinimo jūsų asmens duomenys bus atskleisti kitiems asmenims, jūs negausite užsakytų prekių ar patirsite kitų nepatogumų. Jokie dėl neteisingų asmens duomenų patekimo jūsų patirti turtiniai praradimai jums nebus kompensuojami.

Užsakymus teikiančių asmenų duomenys bus teikiami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams, per kuriuos vyksta atsiskaitymas už įsigytas paslaugas ar prekes.

 

VAIZDO STEBĖJIMAS

Bendrovės teritorijoje ir patalpose, yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas Bendrovės turto apsaugos ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas užkirsti kelią žalos, kurią Bendrovė patirtų praradusi turtą ar neužtikrinusi darbuotojų saugumo, atsiradimui.

Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, vaizdo duomenys gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 72 val. Nuo vaizdo įrašymo. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose arba siekiant apginti Bendrovės interesus, jie saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TEISINĖS RINKODAROS TIKSLU

Bendrovė informuoja, jog gavus sutikimą, tiesioginė rinkodaros tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, elektroninis paštas bei telefono numeris.

Jeigu esate Bendrovės klientas ir nesate išreiškęs prieštaravimo, Jums gali būti siunčiami rinkodaros pranešimai dėl panašių prekių, kurias buvote įsigijęs (Bendrovė turi teisėtą interesą informuoti klientus apie siūlomas prekes).

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, informuojant Bendrovę el. paštu info@kasima.lt.

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje, asmens duomenis Bendrovė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, įgyvendindama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė gauna iš paties kandidato komunikacijos elektroninėmis priemonėmis ir darbo pokalbių metu.

Darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims. Surinktus duomenis apie kandidatus Bendrovė sunaikina iš karto po atrankos į konkrečią darbo vietą pasibaigimo. Kandidatui sutikus, CV ir jame nurodyti duomenys bus saugomi 6 mėnesių terminui.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko turi:

  • Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis bei teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir netikslius savo asmens duomenis.

Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kasima.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią išvardintą informaciją pageidaujate gauti.

Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis papildomai turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Bendrovės patalpose (teritorijos dalyje) ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Bendrovės buveinės adresu arba atsiimant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.

  • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus savo asmens duomenis.

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kasima.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Jei prašymas yra pagrįstas, Bendrovė ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.

  • Teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Bendrovės, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti.

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kasima.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Bendrovės tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti.

Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

  • Teisę į duomenų perkeliamumą.

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kasima.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Bendrovės tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, bendrovė ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

  • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@kasima.lt jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Bendrovės teisėtą interesą, kuriuo Bendrovė grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą (išskyrus nesutikimą su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu).

  • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.

Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, el. paštas ada@ada.lt, tel. Nr. 8 5 271 28 04) dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Bendrovės veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Bendrovės nurodytu adresu (teikiant paštu), kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.